หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 

มีโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

มีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาการคมนาคม

พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 

มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 

ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชน เด็ก และเยาวชนมีการออกกำลังกายมากขึ้น
 

ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายชุมชน
 
 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
 

ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด
 

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583