หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 


นางจิณณพัตถ์ พศุตฆ์อังกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวรัตนา นุชกระแสร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นายพศิน เมฆอรุณ
นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ


นางสาวสายลม สุริยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา ผึ้งเถื่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอาทิตยา ยี่เก็งเอี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเบญจมาศน์ จิตต์มโนบุญญ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวยุพิน โรงอ่อน
ครู (คศ.๒)


จ่าเอกมิ่งขวัญ ฉัตรทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายยงยุทธ์ ทองดี
นิติกรปฏิบัติการ


นายเทวา ม่วงพลับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเอื้ออารี เนื่องสนธิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิราภรณ์ การะภักดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลักคณา พัฒน์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583