หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 


นางจิณณพัตถ์ พศุตฆ์อังกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวรัตนา นุชกระแสร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นายพศิน เมฆอรุณ
นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ


นางสาวสายลม สุริยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวอาทิตยา ยี่เก็งเอี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเบญจมาศน์ จิตต์มโนบุญญ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวยุพิน โรงอ่อน
ครู (คศ.๒)


จ่าเอกมิ่งขวัญ ฉัตรทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายยงยุทธ์ ทองดี
นิติกรปฏิบัติการ


นายเทวา ม่วงพลับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเอื้ออารี เนื่องสนธิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิราภรณ์ การะภักดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลักคณา พัฒน์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก