หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการ ความ โปร่งใส เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตราการในการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
มาตราการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)