หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 

 
กำหนดการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

กำหนดการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี ได้แก่ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
กำหนดการชำระภาษี เฉพาะปี 2563 ภายในเดือน  เมษายน  2564
สถานที่รับชำระ  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระภาษี
     การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
1.เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมีหนังสือแจ้งการประเมินไปยังผู้เสียภาษีแล้ว ผู้เสียภาษีต้องนำเงินมาชำระต่อหนักงานเก็บภาษีภายในเดือน เมษายน  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือสถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชำระภาษี
2.ผู้เสียภาษีอาจชำระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชำระผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นใด เช่น ชำระภาษีผ่านจุดบริการ ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น
กรณีชำระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชำระเงินค่าภาษีผ่านหน่วยรับบริการ เป็นวันที่ชำระภาษีและจะต้องแจ้งและส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้ง

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียภาษีค้างชำระ รวมทั้งเบี้ยปรับและ    เงินเพิ่ม ดังนี้
1.ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้มาชำระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวนภาษีค้างชำระ    
2.ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20  ของจำนวนภาษีค้างชำระ
3.ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจำนวนภาษีค้างชำระ
4.ผู้เสียภาษีที่มิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยะ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษีแต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
ขณะเดียวกัน ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งข้อมูลการค้างชำระไปให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะทำให้ถูกระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง


ประชาสัมพันธ์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2564 เวลา 09.40 น. โดย น.ส. สายลม สุริยา

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238