หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.5/ว 15831 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.1/ว 581 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.1/ว 582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ของสหหรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 12644 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 13047 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 15883 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 15872 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 15885 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 15706 แนวทางกาจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ 15732 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 15681 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ฯ  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว15692 การกอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว15694 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/15763 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 15357 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/15795 หารือการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/15794 หารือการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 15796 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ 15691 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 15797 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 540
   
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-038-7353