ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่อง ข้อบั
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้มีมติความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  และนายอำเภอบรรพตพิสัยได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว นั้น

       เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงานด้านงบประมาณเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  องค์การ-บริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 11.15 น. โดย น.ส. สายลม สุริยา

ผู้เข้าชม 603 ท่าน