ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
รายผลประเมินตนเองการบริการสาธารณะของ อบต.ด่านช้าง  
 

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกระจาบอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลประเมินตนเองการติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท.การดำเนินการของ อปท.ตามเกณฑ์ชี้วัด  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2559 เวลา 16.26 น. โดย คุณ กานญติมา จันสิลา

ผู้เข้าชม 86 ท่าน